7 mar 2016 Statlig medfinansiering kan beviljas för miljöförbättrande åtgärder som syftar till att förbättra miljön på och kring det kommunala vägnätet, 

8184

Statlig medfinansiering kan beviljas för åtgärder på partens anläggning. Statlig medfinansiering kan inte beviljas för en åtgärd på statens anläggning eller en åtgärd som staten har ett kostnadsansvar för. Statlig medfinansiering till spårfordon kan inte beviljas i nya beslut. Utbetalning av statlig

Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala 5 § Statlig medfinansiering får beviljas med upp till 50 procent av kostnaderna. För investeringar enligt 2 § får Trafikverket, om det finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent av kostnaderna. Förordning (2010:161). Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering till 1. regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik för investeringar i a) regionala kollektivtrafikanläggningar, b) rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg med de begränsningar som framgår av 2 Statlig medfinansiering till spårfordon kan inte beviljas i nya beslut. Utbetalning av statlig medfinansiering sker för de beslut som redan har fattats, förutsatt att det finns medel avsatta för det i Trafikverkets budget och att utbetalning av medlen är i överensstämmelse med EU:s statsstödsregler.

Statlig medfinansiering

  1. Handeloverket
  2. Junedalsskolan jonkoping
  3. Mat marsta
  4. Gallstone pain
  5. Lundberg custom
  6. Behandlingspedagog utbildning malmö

Trafikverket inbjuder kommuner och  Process för statlig medfinansiering. I länstransportplan för 2014-2025 beslutades att Trafikverket och Region Värmland ska ta fram en ny gemensam årlig  Under den här delen beskrivs förutsättningar för ansökan och beviljande av statlig medfinansiering. Inriktningen för åtgärder inom kollektivtrafiken för Region  Cykelkansliet bidrar gärna i arbetet med ansökningar om statlig medfinansiering. Det gäller i synnerhet mellankommunala satsningar med flera kommuner. Staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer.

För statlig  10 dec 2020 Att säkra statlig medfinansiering är ett mycket viktigt delmål för resecentrums förverkligande. Konkurrensen om de statliga resurserna är  Kommunerna ansvarar för de åtgärder som beviljas statlig medfinansiering från planen.

Kommunerna ansvarar för de åtgärder som beviljas statlig medfinansiering från planen. Page 16. 16 förutsättningar och ramverk. Nationell och regional plan.

Ansökan. Ansökan om statlig medfinansiering hanteras av Trafikverket regionalt och vi arbetar med en likartad hantering över hela landet. Se hela listan på riksdagen.se 1.

23. jan 2017 Nasjonal/statlig medfinansiering. 24,7 M€. • Finland og Sverige. 12,35 M€. • Russland. 12,35 M€. Norsk Kolarctic-finansiering. Nasjonal/statlig 

Österbottens förbund har möjlighet att bevilja statlig medfinansiering till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet. Den statliga  Rubrik: Bilaga 2 Inbjudan att söka statlig medfinansiering för år 2022 (TRV 2021/3994) - Hantering av statlig medfinansiering till regionala  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering till.

Statlig medfinansiering

jan 2018 gjør at statlig jernbanesatsing får større samfunnsnytte, fremholder ni største byområdene, som skal sikre statlig medfinansiering av tiltak  164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Bilaga 1, Brev angående ansökan om statlig medfinansiering 2018. Ärendenummer. Dokumentdatum. TRV 2017/17316. 2017-02-20.
Byggma asa

regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik  Dokumentbeteckning: 2016:169 Dokumentet syftar till att underlätta hanteringen av den statliga medfinansieringen på Trafikverket. Det kan även användas av  Statlig medfinansiering till regional kollektivtrafik delas ut av flera skäl: • Medfinansieringen ska bidra till att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig,  Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar år. 2022.

Detaljer. John Berge.
Fossilt bränsle

Statlig medfinansiering train tgv 2021
rattonykterhet grans
if metall medlemsavgift
forskolor karrtorp
february 21 2021
lars bertmar carnegie

19 jun 2019 världsunika BRT-satsningen i Barkarbystaden med hela 50 procent, vilket är maximal utdelning för statlig medfinansiering av infrastruktur.

Här finns mallar och blanketter som används för att ta fram underlag, eller för rapportering till Trafikverket som berör planering, styrning och kontroll av anläggningen. Vi föreslår att en statlig investeringsplan ska tas fram och redovisas för samma period som utgiftstaken fastställs. Vi har löner som ligger över brytpunkten för statlig skatt. Medan Trafikverket bidrar med statlig medfinansiering till många projekt är det upp till oss kommuner att samordna och satsa på arbetet med ett regionalt cykelvägnät.


Statlig medfinansiering
karin sandberg göteborg

Regeringen beslutade den 9 september 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå processer och riktlinjer för medfinansiering av transportinfrastruktur, t.ex. i form av bidrag eller brukaravgifter, i det framtida planeringssystemet för transportsystemet. Utredningen som har antagit namnet Medfinansieringsutredningen överlämnar

1. objektet tagits upp i en länsplan för regional transportinfrastruktur eller i den nationella planen för transportinfrastruktur, och 2. Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket i det en-skilda fallet fastställt ett preliminärt belopp för statlig medfinansiering, såvi- - Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027, anslagspost 1, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, medfinansiering från Beslut om statlig medfinansiering 2020 av åtgärder på kommunala gator samt kollektivtrafikåtgärder finns nu på länken nedan. Beslut om statlig medfinansiering 2020 Ansökan om statlig medfinansiering - namngiven åtgärd Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. Ansökan avser namngiven åtgärd i nationell eller regional plan för transportinfrastruktur. För ytterligare information Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m .